مدیر کل امور دانشجویی : علیرضا عظیمی نیکو

 

شماره مستقیم : ۲۲۶۴۰۴۸۵

تلفن :    ۲۲۶۱۴۶۱۵-۲۲۶۱۴۶۱۱

داخلی: ۲۶۶

مدرک تحصیلی

- لیسانس مدیریت صنعتی سال 1374 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- فوق لیسانس مدیریت صنعتی گرایش مالی سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سوابق کاری

1-  سرپرست اداره پرداخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2- سرپرست اداره رسیدگی به اسناد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3- معاون مدیرکل امور مالی و ذیحساب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4- رئیس اداره رفاه کارکنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

5- عضو هیئت اجرایی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

6- رئیس اموراداری دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

7- رئیس امور اداری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

8- مسئول دفتر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

9- رئیس اداره قراردادهای اداره کل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی