مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

آقای دکتر قاضی مرادی 

  نشانی:   خیابان شریعتی - خیابان خاقانی 

خیابان شهید عطاری مقدم جنوبی - کوچه دانش

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

خط مستقیم :  ۲۲۶۱۵۱۱۲ -  ۰۲۱

         تلفن : ۲۲۰۰۶۶۶۰ -  ۰۲۱

       داخلی : ۳۵۸

ایمیل :