مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی: رحیم طیاریه

شماره مستقیم: 22615112

تلفن :    7 - 22006660

داخلی: 358