معرفی

معاون فرهنگی و دانشجویی: میر مسعود فاطمی

تحصیلات: دکتری عمومی  داروسازی و PhD فلسفه و کلام اسلامی