اداره کانون‌های فرهنگی و اجتماعی

ریئس اداره : آقای متشرعی

نشانی :  ( اداره کل فرهنگی ) :  خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - خیابان شهید عطاری مقدم جنوبی - کوچه دانش - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 

خط مستقیم  :     ۲۲۶۱۸۵۴۶ - ۰۲۱ 

تلفن :    ۷ -  ۰۲۱۲۲۰۰۶۶۶   داخلی :360