ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز

کارشناس مسئول : محمد جعفری شوره دای

نشانی :  ( اداره کل فرهنگی ) :  خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - خیابان شهید عطاری مقدم جنوبی - کوچه دانش - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 

تلفن : ۰۲۱۲۲۶۱۸۵۴۶

تلفن :    ۷ -۲۲۰۰۶۶۶ ۰۲۱    داخلی :۳۴۷