ادراه نقل و انتقالات

 

نشانی ( اداره کل امور دانشجویی ) ساختمان ستاد خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان وارسته خیابان شیدایی خیابان پابرجا بلوار آینه ساختمان گل یخ - طبقه چهارم    شماره تماس :۰۲۱۲۲۶۱۴۶۱۵  داخلی :۲۷۰