دانشکده علوم و فناوری های نوین

 نشانی :     خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - خیابان شهید عطاری مقدم جنوبی - کوچه دانش - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران -طبقه سوم ساختمان ابن سینا

اداره دانشجویی و فرهنگی  دانشکده علوم و فناوری های نوین

تلفن دانشگاه :  ۲۲۰۰۶۶۶۰ -  ۰۲۱  

شماره داخلی : ۳۶۴