دومین جشنواره استانی فرهنگی ، هنری ،علمی و پژوهشی (( قبا )) با محوریت نماز

 

                              برگزاری اختتامیه جشنواره بصورت مجازی در بازه زمانی مهر و آبان                                        (در صورت مهار ویروس کرونا و عادی شدن شرایط بصورت حضوری بر گزار می گردد ).