سرپرست امور دانشجویی

سرپرست  اموردانشجویی : خانم دکتر سولماز خلیفه 

نشانی : ( اداره کل امور دانشجویی ) ساختمان ستاد

خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان وارسته - خیابان شیدایی

- خیابان پابرجا - بلوارآینه - ساختمان گل یخ - طبقه چهارم 

شماره تماس :   ۲۲۶۱۴۶۱۵ - ۰۲۱