طرح و مجوز

مدارک جهت صدور مجوز 

۱ - اصل و کپی شناسنامه  ( یک سری)

۲ - اصل و کپی کارت ملی ( یک سری)

۳ - اصل و کپی کارت پایان خدمت  ( یک سری) - ( آقایان )

۴- اصل و کپی  پایان طرح برای رشته های طرح دار ( یک سری)

 

 

 

 

نشانی : ساختمان ستاد

خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان وارسته - خیابان شیدایی

 خیابان پابرجا - بلوارآینه - ساختمان گل یخ - طبقه چهارم 

شماره تماس :   ۲۲۶۱۴۶۱۵ - ۰۲۱    داخلی :  ۲۸۳ و ۲۸۴