مهارت آموزی ( مهارتهای ارتباطی و بین فردی ، کنترل خشم ، کنترل استرس  ، تفکر خلاق و ... )