تماس با ما

 

فقطـ مسائل مربوط به حوزه  (  معاونت دانشجویی و فرهنگی )

 

 

                         

 

شماره مستقیم دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی : 02122614614

 

  شماره مستقیم مدیر کل دانشجویی : 02122640485

 

       شماره مستقیم مدیر کل فرهنگی : 02122615112

 

شماره مستقیم پرسنل اداره کل فرهنگی : 02122618546